Wettbewerbe

2014 / 1. Preis
2007 / 2. Preis
2005 / 3. Preis
1999 / 4. Rang
1998 / 2. Stufe
1998 / 2. Stufe
1997 / engere Wahl
1997 / 2. Preis
1997 / 2. Stufe
1997 / Ankauf
1994 / 1. Preis
1994 / 3. Preis
1993 / 3. Preis
1991 / 1. Preis
1989 / 2. Preis
1989 / 3. Preis
1989 / 5. Preis
1987 / 1. Preis
1987 / 4. Preis
1987 / 4. Preis
1985 / Ankauf
1985 / 2. Preis
1984 / 2. Preis
1978 / 1. Preis
1975 / 1. Preis
1974 / 4. Preis
1974 / 3. Preis
1973 / 1. Preis
1973 / 3. Preis
1972 / 4. Preis
1972 / Ankauf
1972 / 3. Preis
1971 / Ankauf
1971 / 1. Preis
1970 / 2. Preis
1970 / 3. Preis
1970 / 1. Preis
1968 / 1. Preis
1968 / 1. Preis
1967 / 1. Preis
1961 / 1. Preis
1960 / 1. Preis
1958 / 1. Preis
1951 / 1. Preis